Decimeringsfiske Bodsjön 2019

Den 28/5 satte vi ut det stora bottengarnet. Det främsta syftet är att förbättra förutsättningarna för abborre, gädda och öring genom att minska det stora beståndet av braxen. Garnet togs upp den 20/6.

Fångstarm: 100 m, garnvikt c:a 250 kg, 8 ankare a' 20 kg.

Totalt under åren 2011-2019 (ej 2018) har vi tagit upp 4525 kg braxen ur Hällsjön och Bodsjön.

Den biologiska teorin bakom reduktionsfisket

En näringsrik sjö har stor porduktion av växtplankton. Djurplankton som lever av dessa alger kan i sin tur öka i möngd och antal. Då får planktonätande fisk "vitvisk" t.ex. braxen rikligt med mat och kan öka i mängd och antal.

När mängden braxen blir så stor att betestrycket på djurplankton blir så hårt att de i sin tur inte hinner hålla efter algerna blir sjön grumlig. Siktdjupet minskar och övergödningen blir påtaglig.

Samtidigt konkurrerar mört och braxen ut andra fiskarters ynger, som framför allt lever av större djurplankton under sin första tid. Medan vitfisken även kan jaga och äta små djurplanktorn finns ingen föda kvar till rovfiskarnas yngel.

De stora stimmen av mört och braxen kan även gå hårt åt ynglen av gädda och abborre. Vilket ytterligare förstärker oblansen i sjön. 

Gäddor och abborrar som trots allt klarat överrgången till fiskföda får sämre sikt i den grumliga sjön och svårare att jaga.

Genom att reduktionsfiska så att möngden mört och braxen minskar så ökar mängden överlevande djurplankton , som då kan beta hårdare på algerna. Därmed ökar siktdjupet och rovfiskarna får bättre förutsättningar och kan sjölva bidra till att jaga mört och braxen.